Przebojowy Dzieciak

portal przebojowych rodziców

Nadchodzą ogromne zmiany w podatkach dla prujących za granicą

3 min read
rozliczenie podatku z zagranicy

Rozliczenie podatku z zagranicy w kolejnych latach będzie odbywało się nieco inaczej niż dotychczas. Polski podatnik, wyjeżdżając za granicę w celach zarobkowych powinien zdawać sobie sprawę z konieczności kontaktu z krajowym urzędem skarbowym. Przychody z pracy w UK (Wielkiej Brytanii), Francji, Niemczech, Austrii, USA czy każdym innym kraju podlegają rozliczeniu w Polsce. Może dojść więc do sytuacji, w której podatnik będzie zmuszony rozliczyć się w dwóch krajach.

Rozliczenie podatku z zagranicy – zmiany zasad opodatkowania

Od roku 2019 nastąpiły zmiany w zasadach opodatkowania polskich rezydentów podatkowych, którzy uzyskują przychody z pracy za granicą, kolejno od 2020 roku zmiany dotyczą rozliczeń podatku zagranicznego Polaków otrzymujących wynagrodzenie z takich krajów jak: Irlandia, Wielka Brytania, Izrael, Finlandia, Litwa, Japonia, Słowacja, czy Nowa Zelandia.

Zasadą jest, iż pracodawca za granicą pobiera z wynagrodzenia polskiego pracownika zaliczki związane z zagranicznym podatkiem dochodowym. Sprawia to, iż co do zasady będzie konieczność rozliczenia się z tych zaliczek, jak i z kwot wynagrodzenia w danym kraju przed tamtejszym urzędem skarbowym. Polski pracownik z reguły nie będzie traktowany w takim państwie jako tamtejszy rezydent podatkowy, a więc osoba, która tym kraju powinna się rozliczyć ze wszystkich swoich zarobków. Konsekwencją tego jest to, że Polak, który wyjeżdża za granicę, wykaże i rozliczy przed zagranicznym organem podatkowym wyłącznie zarobki uzyskane w obecnym państwie. W Polsce natomiast pozostanie mu wykazać i rozliczyć wszystkie swoje przychody i wynagrodzenia. Jeśli więc Polak zarabia w 4 państwach, to w każdym z nich rozliczy się jedynie z zarobków uzyskiwanych na obszarze danego kraju, a w Polsce złoży zeznanie podatkowe i przedstawi zarobki ze wszystkich czterech państw.

Rozliczenie zarobków za pracę zagraniczną może odbywać się w zależności od takich czynników jak:

  • Sytuacja, w której podatnik pracuje za granicą dla zagranicznego pracodawcy – w tym przypadku rozliczenie z podatku z zagranicy może pozwolić na zwrot nadpłaconego podatku, zmusza do złożenia deklaracji za granica oraz wyboru jednej z metod rozliczenia podatku w kraju ojczystym.
  • Sytuacja, w której zagraniczny pracodawca wypłaca polskiemu pracownikowi wynagrodzenie za pracę wykonywaną na terytorium Polski.
  • Sytuacja, w której krajowy pracodawca wysyła pracownika do pracy poza obszar Polski i wypłaca mu z Polski wynagrodzenie.

Zarobki zagraniczne v- wniosek o zwrot nadpłaty podatku

W związku z zagranicznym zarobkiem z zasady wystąpi prawo do zwrotu nadpłaty podatku. Jest to rezultatem tego, że polscy podatnicy korzystać mogą za granicą z ulg podatkowych bądź wolnych od podatku. Niejednokrotnie kwoty te nie są rozliczane przez pracodawcę podczas pobierania zaliczek na podatek. Ich wykazanie oraz zastosowanie występuje jedynie po zakończeniu roku, w rozliczaniu roczny, czyli deklaracji podatkowej. Stąd też zaliczki opłacane podczas roku przez pracodawcę są wyższe niż kwota podatku widniejąca na deklaracji podatkowej, której korzystano z ulg. Konsekwencją tego jest wynikająca z zagranicznej deklaracji podatkowej nadpłata, o którą może ubiegać się zarówno po powrocie do Polski, jak i przebywając jeszcze za granicą.

Zarobki zyskane za granicą – kogo dotyczy obowiązek rozliczenia się również w Polsce?

Poza deklaracją podatkową składaną za granicą zarobek zagraniczny powinien zostać rozliczony również w Polsce. Obowiązek ten dotyczy jedynie osób, które są polskimi rezydentami podatkowymi, w więc osób, które:

  • Przebywają na terytorium Polski dłużej niż 182 dni w roku lub
  • Posiadają w Polsce centrum interesów gospodarczych i rodzinnych.

Podatnik będący polskim rezydentem podatkowym powinien sprawdzić umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą przez Polskę z krajem, w którym uzyskiwał przychody. Umowa zawiera wskazówki w kwestii eliminowania podwójnego opodatkowania, a więc pozwala ona na to, by rozliczenie podatku z zagranicy nie odbywało się dwukrotnie.